Huoli-ilmoitus Päijät-Sote/Heinola

Huoli-ilmoituksen voi tehdä iäkkäästä henkilöstä, joka on kykenemätön huolehtimaan itsestään, omasta terveydestään tai turvallisuudestaan. Huoli-ilmoitus velvoittaa selvittämään ikäihmisen palvelutarpeen. Ilmoituksen voi tehdä, vaikka ikääntynyt ei anna suostumustaan yhteydenottoa varten. Ilmoituksen voi jättää nimettömänä ja huomioita voivat tehdä myös pankit ja kaupat tms. paikat, joissa ikääntynyt asioi.

Ikääntyneillä ihmisillä on kuitenkin itsemääräämisoikeus, eikä ikäihminen ole aina halukas ottamaan apua vastaan. Asiakkaan itsemäärämisoikeus rajoittaa sosiaaliviranomaisia, eikä heillä ole keinoja puuttua siihen.

Sivulliselle ilmoittajalle ei voida kertoa asiakkaaseen liittyviä asioita.

Ilmoituksen tekeminen, Päijät-Sote (Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila):

Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti www.hyvis.fi: valitse asioi sosiaalihuollossa ja ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta (Päijät-Häme). Ilmoituksen tekeminen ei vaadi sähköistä tunnistautumista. Suora linkki huoli-ilmoituksen tekemiseen löytyy myös osoitteesta https://www.phhyky.fi/fi/ikaantyneiden-palvelut-ja-kuntoutus/. (Kysy neuvoa-lomakkeen alla)

Yli 65-vuotiaden huoli-ilmoituksen voi tehdä myös soittamalla Ikääntyneiden palveluneuvontaan ark. 9–15, ke 9–16 044 482 5050 .

Ilmoituksen tekeminen, Heinola:

Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti www.hyvis.fi: valitse asioi sosiaalihuollossa ja ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta (Heinola). Ilmoituksen tekeminen ei vaadi sähköistä tunnistautumista.

Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse aikuisten sosiaalipalveluiden palveluohjauksen numeroon: 044 769 2988 (ma-pe klo 9-15).

Milloin palveluntuottaja voi myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti?

Arvonlisäverottomat sosiaalipalvelut 

Puh. 029 497 002 (ma-pe klo 9–16.15)  ·  www.vero.fi/henkiloasiakkaat 

Jos tarvitset palveluita vamman, sairauden tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi, voit ostaa palveluja arvonlisäverottomasti sosiaalihuoltopalveluna. Palvelut voivat olla esim. kotipalvelua, ateria-, siivous-, vaatehuolto-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalveluita. Arvonlisäverottomana ostetusta palvelusta saa kotitalousvähennyksen, jos palvelu on vähennykseen oikeuttavaa. 

Yksityiseltä palveluntuottajalta suoraan hankittavan palvelun voi ostaa ilman arvonlisäveroa seuraavilla edellytyksillä: 

 • Asiakkaalla on sairaudesta, vammasta ja/tai toimintakyvyn heikkenemisestä johtuva palveluntarve 
 • Asiakkaan ja palveluntuottajan välillä on tehty kirjallinen palvelusopimus sosiaalihuoltopalveluina tehtävistä palveluista sekä palvelusuunnitelma 
 • Palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen toimintakuntaan tai hänellä on lupa toimintaan 
 • Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma ja vastuuhenkilö, joka vastaa palvelun laadusta 

Lue lisää aiheesta näistä linkeistä:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/toimialakohtaista-tietoa/yksityisten_sosiaalihuoltopalvelujen_ar/

Lue myös palveluiden kotitalousvähennyksestä:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/kotitalousv%C3%A4hennyksen-edellytykset/

 

Palvelut ja kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys 

Puh. 029 497 002 (ma-pe klo 9–16.15)

www.ytj.fi/

www.vero.fi/henkiloasiakkaat 

Kun ostaa palveluja kotiin tai vapaa-ajan asunnolle, voi vähentää osan kuluista verotuksessa kotitalousvähennyksenä. Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotona tehtävä työ: 

 • Kotitaloustyö; mm. siivous, ruuanlaitto, pyykinpesu, piha- ja lumityöt 
 • Hoiva- ja hoitotyö; lasten ja vanhusten hoitaminen kotona 
 • Asunnon kunnossapito- ja peruskorjaustyö 
 • Tieto- ja viestintätekniikan laitteiden asennus, kunnossapito ja opastus 

Kunnallisista palveluista tai palvelusetelillä hankittavasta työstä ei saa vähennystä. 

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen eli aviopuolisot saavat vähennyksen kumpikin erikseen. Vähennysoikeus on myös lapsilla, jotka ostavat palvelua vanhemmilleen tai isovanhemmilleen. Kotitalousvähennystä pitää jokaisen hakea itse ja maksajan on tarkistettava, että työn tekevä yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. 

Lue palveluiden arvonlisäverottomuudesta

Arvonlisäveroton kotipalvelu

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen (esimerkiksi siivouspalvelun) myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan siivouspalvelun lisäksi esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys- ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa.

Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista.

Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys- ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Lisätietoja: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/yksityisten_sosiaalihuoltopalvelujen_ar/

Milloin palveluntuottaja voi myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti?

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle (jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia). Asiakaskohtaista sosiaaliviranomaisen päätöstä ei tarvita, mutta seuraavien edellytysten on täytyttävä:

 • Palveluntuottaja on tehnyt muiden kuin ympärivuorokautisten palvelujen tuottamisesta ilmoituksen siihen kuntaan, jossa hän toimii. Ilmoitus täytyy tehdä myös kotipalvelujen tukipalvelujen tuottamisesta, esimerkiksi siivouspalveluista. Jos palvelun tuottaja toimii useissa kunnissa, ilmoitus täytyy tehdä kaikkiin kuntiin. Ympärivuorokautisten sosiaalihuoltopalvelujen tuottamiseen vaaditaan sosiaaliviranomaisen lupa.
 • Palveluntuottaja on tehnyt palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Palveluntuottaja on tehnyt asiakkaan kanssa palvelusopimuksen palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina.
 • Palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta.
 • Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma.

Tietoa palveluseteleistä

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään julkisesti tuotettua palvelua. Myöntämisen perusteet ja asiakasmaksut ovat samat kuin kuntayhtymän omassa palvelutuotannossa. Hyvinvointiyhtymä/Heinolan kaupunki hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon setelin myöntävältä viranhaltijalta, Ikääntyneiden palveluneuvonnasta tai palveluntuottajia voi vertailla osoitteessa www.parastapalvelua.fi.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ikääntyneiden palveluissa on käytössä ns. täyskatteiset palvelusetelit, joissa asiakas maksaa asiakasmaksun hyvinvointiyhtymälle:

 • Kotihoidon palveluseteli
 • Tehostetun palveluasumisen seteli
 • Palveluasumisen palveluseteli
 • Rintamaveteraanien ja sotainvalidien tukipalvelu

Palvelusetelit, joissa asiakas maksaa omavastuun palveluntuottajalle voimassa olevan hinnaston mukaisesti:

 • Omaishoidon vapaan palveluseteli, sijaistaminen asiakkaan kotona
 • Omaishoidon vapaan palveluseteli, lomajakso palveluasumisessa
 • Ateriapalvelu
 • Päivätoiminta
 • Peseytymispalvelu
 • Sosiaalihuoltolain mukainentilapäinen palveluasuminen

Heinolassa hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon setelin myöntävältä viranhaltijalta, ikääntyneiden palveluneuvonnasta tai palveluntuottajia voi vertailla osoitteessa www.vaana.fi.

Heinolassa palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa:  

 • Omaishoidon vapaan aikaisen hoidon järjestämisessä (yli 65-vuotiaat) 
 • Palveluasumisessa 
 • Tehostetussa palveluasumisessa 
 • Säännöllisessä ja tilapäisessä kotihoidossa 
 • Vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun järjestelyissä 
 • Vammaisten asumisessa 
 • Kuntouttavassa työtoiminnassa 
 • Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluissa.