Mielenterveys, kriisipalvelut ja auttavat puhelimet

Päihdelinkin ylläpitämä sivusto auttavista puhelimista

Auttavaan puhelimeen voit soittaa ja keskustella ongelmistasi työntekijän kanssa luotta­muk­sel­lisesti. Suomessa toimii runsaasti auttavia puhelimia, ja niitä ylläpitävät usein erilaiset järjestöt.
Muistathan, että osa auttavista puhelimista on maksullisia.
Lisätietoa

Lahden seudun kriisi­keskus, MIELI Päijät-Hämeen Mielen­terveys ry

Palvelut ovat tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille Päijät-Hämeen alueella asuville. Tukea voi saada erilaisissa elämän­ti­lan­ne­krii­seissä:

  • parisuhde- tai perheon­gelmissa
  • arkielämän huolissa ja stressissä
  • menetyksissä, joihin ei liity traumaattista kokemusta
  • opiskelun tai työelämän ongelmissa
  • muissa vaikeissa elämän­ti­lan­teissa

Kriisi­kes­kukseen voi ottaa yhteyttä myös nimettömänä. Apu on maksutonta ja luotta­muk­sellista ja ajan saa nopeasti. Emme kerää henkilö­tietoja eikä käynneistä tehdä kirjauksia.
Asiakkaiden yhteys­tietoja ei säilytetä käyntien jälkeen.
Lisätietoa, ajanvaraus, yhteys­tiedot

 

Lahden ensi- ja turvakoti ry, turvaa ja tukea
kriisi­vai­heessa/lähisuh­de­vä­ki­val­ta­kier­teessä

Onko perheessäsi / lähisuh­teessasi väkivaltaa tai sen uhkaa?

Turvakoti tarjoaa kriisi­vai­heessa turvaa ja tukea sekä mahdol­li­suuden perhevä­ki­val­ta­kierteen katkaisuun. Turvakodista lähdön jälkeen perheitä ohjataan käyttämään tarvit­taessa yhdistyksemme tai yhteis­kunnan muita palveluita.

Yksilö­kes­kus­teluja  –  Perheta­paamisia  –  Ohjausta ja neuvontaa

Lisätietoa, yhteystiedot

 

Nettitur­vakoti / Ensi- ja turvako­tien­liitto

Nettitur­va­kodissa voit keskustella ammatti­auttajan tai samaa kokeneiden kanssa.
Nettitur­vakoti on Ensi- ja turvakotien liiton verkko­palvelu. Nettitur­vakoti auttaa väkivallan kaikkia osapuolia tarjoamalla heille tietoa, keskus­te­luapua sekä tarinoita perhe- ja lähisuh­de­vä­ki­vallasta ja siitä selviy­ty­misestä.

Lisätietoa

 

Verkko­krii­si­keskus Tukinet, ryhmäkes­kustelut ja chat-palvelu

Tukinetistä löydät palveluita, joiden tarkoi­tuksena on ihmisen auttaminen, tuen tarjoaminen sitä tarvit­seville ja kokemusten jakaminen.
Tukinetin teemojen kautta voit tutustua sinua kosket­taviin aiheisiin, osallistua ryhmäc­hat­teihin tai kahden­kes­kisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkes­kus­te­luihin tai saada henkilö­koh­taisen tukihenkilön. Keskustelu helpottaa.

Lisätietoa

 

Päijät-Hämeen mielen­ter­vey­so­maiset FinFami ry

Järjestö mielen­ter­vey­so­maisten asialla

  • Ohjausta ja tukea
  • Yksilö­kes­kustelua ja omaisneu­vontaa
  • Vertais­tu­ki­ryhmiä
  • Virkis­tys­toi­mintaa ja retkiä

Päijät-Hämeen mielen­ter­vey­so­maiset – FinFami ry on omaistyön asiantun­ti­jaor­ga­ni­saatio ja teemme työtä mielen­ter­vey­so­maisten hyvinvoinnin edistä­miseksi. Yhdistyksen toiminnan lähtökohtana on ennaltaeh­käi­seminen: mahdol­li­simman varhaisessa vaiheessa puuttumisen, tukemisen sekä tiedon jakamisen kautta ehkäistään omaisten ja läheisten pahoin­vointia ja sairas­tumista. Avullamme omaiset voivat jakaa kokemuksiaan, saada tietoa psyykkisistä sairauksista ja oppia hyödyn­tämään voimava­rojaan.

Lisätietoa, toimiston aukioloajat, yhteys­tiedot