Kotitalousvähennys ja arvonlisäveroton kotipalvelu

Kotitalousvähennys 

www.vero.fi/henkiloasiakkaat 

Kun ostaa palveluja kotiin tai vapaa-ajan asunnolle, voi vähentää osan kuluista verotuksessa kotitalousvähennyksenä. Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotona tehtävä työ: 

  • Kotitaloustyö; mm. siivous, ruuanlaitto, pyykinpesu, piha- ja lumityöt 
  • Hoiva- ja hoitotyö; lasten ja vanhusten hoitaminen kotona 
  • Asunnon kunnossapito- ja peruskorjaustyö 
  • Tieto- ja viestintätekniikan laitteiden asennus, kunnossapito ja opastus 

Kunnallisista palveluista tai palvelusetelillä hankittavasta työstä ei saa vähennystä. 

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen eli aviopuolisot saavat vähennyksen kumpikin erikseen. Vähennysoikeus on myös lapsilla, jotka ostavat palvelua vanhemmilleen tai isovanhemmilleen. Kotitalousvähennystä pitää jokaisen hakea itse ja maksajan on tarkistettava, että työn tekevä yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. 

Arvonlisäveroton kotipalvelu

Kotipal­velujen ja niiden tukipal­velujen (esimerkiksi siivous­palvelun) myynti voi olla arvonli­sä­ve­rotonta, jos palvelut myydään sosiaa­li­huollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaa­li­huol­to­pal­veluina. Kotipalvelun tukipal­ve­luilla tarkoi­tetaan siivous­palvelun lisäksi esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys- ja saatta­ja­pal­veluja sekä sosiaalista kanssa­käymistä edistäviä palveluja.

Yksityiset palvelun­tuottajat voivat myydä sosiaa­li­huol­to­pal­veluja arvonli­sä­ve­rot­tomasti vain, jos toiminta on sosiaa­li­vi­ran­omaisten valvomaa. Palvelua hankittaessa palveluntuottajalta kannattaa varmistaa, onko tuottajan mahdollista tuottaa palvelua arvonlisäverottomasti.

Kotipal­ve­luilla tarkoi­tetaan esimerkiksi asumiseen, henkilö­koh­taiseen hoivaan ja huolen­pitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista.

Kotipal­velujen tukipal­ve­luilla tarkoi­tetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys- ja saatta­ja­pal­veluja sekä sosiaalista kanssa­käymistä edistäviä palveluja.

Arvonlisäverottoman palvelun ostaminen

  • Yksityisen palvelujen tuottajan täytyy olla yksityisten sosiaali- ja tervey­den­huollon palvelujen tuottajien valtakun­nal­lisessa rekisterissä, Valverissa, jotta hän voi tuottaa sosiaa­li­pal­veluja.
  • Palvelun­tuottaja on tehnyt palvelusuun­ni­telman yhdessä asiakkaan kanssa.
  • Palvelun­tuottaja on tehnyt asiakkaan kanssa palveluso­pi­muksen palvelujen tuotta­misesta sosiaa­li­huol­to­pal­veluina.
  • Palvelun­tuot­tajalla on vastuu­henkilö, joka vastaa palvelujen laadusta.
  • Palvelun­tuot­tajalla on omaval­von­ta­suun­nitelma.